Skip to content

La calidad humana fuente de equidad y justicia. la herencia de las tradiciones de sabiduría.

Com a plantejament general de la trobada, destaquem la comunicació real que existeix entre la qualitat humana profunda (dimensió absoluta de la realitat) i els projectes col·lectius (dimensió relativa). L’important a destacar és que la comunicació entre les dimensions absoluta i relativa és sempre indirecta i per això mai no podem conèixer els resultats de la mateixa. Utilitzem el terme comunicació perquè no es pot parlar de relació entre allò inefable i allò expressable.

Un error freqüent a evitar és la sobrevaloració del projecte humà o la sobrevaloració de la qualitat humana profunda. Caure en aquest error suposaria negar o menysprear una o altra dimensió. El repte és conrear i desenvolupar les dues dimensions de la manera més sinèrgica possible, en una forma de vida com la nostra, amb els seus reptes i desafiaments. Només mantenint la distinció entre ambdues es pot assegurar la presència fecundadora d’una a l’altra.

Como planteamiento general, destacamos la comunicación real que existe entre la cualidad humana profunda (dimensión absoluta de lo real) y los proyectos colectivos (dimensión relativa). Lo importante a destacar es que la comunicación entre las dimensiones absoluta y relativa es siempre indirecta y por ello nunca podemos conocer los resultados de la misma. Utilizamos el término comunicación porque no se puede hablar de relación entre lo inefable y lo expresable.

Un error frecuente a evitar es la sobrevaloración del proyecto humano o la sobrevaloración de la cualidad humana profunda. Caer en ese error supondría negar o menospreciar una u otra dimensión. El reto es cultivar y desarrollar ambas dimensiones de la manera más sinérgica posible, en una forma de vida como la nuestra, con sus retos y desafíos. Sólo manteniendo la distinción entre ambas se puede asegurar la presencia fecundadora de una en la otra.

Volver arriba