Al Hikam

Files/1432738603 Al Hikam T107x128.png

Ibn ‘Ata’ Illâh. Al-Hikam: aforismos sufíes. (J.J. de Olañeta, 2010).
Sentències de saviesa del mestre egipci sufí del segle XIII, …”font de claus universals del coneixement alliberador de sí mateix”.