Skip to content

3r. Encontre Internacional CETR. Lectura simbòlica dels textos sagrats

3r Encontre Internacional de CETR (2006)
Autor: Coordina Marià Corbí (VVAA)
Edició: Autoedició, 2007, 266p.

Descàrrega gratuïta o compra’l al nostre centre

 Temàtica dels 15 Encontres Internacionals  amb links als llibres

La segona gran revolució industrial, la de la tecnociència i la de la informàtica, ens ha introduït en una dinàmica de contínua transformació de tots els paràmetres de la vida col·lectiva: canvis constants en les ciències i tecnologies, en les maneres de treball i organització tant socials com familiars, en els valors col·lectius i sistemes de cohesió.

Tota aquesta dinàmica té un fonament científic-tècnic i un motor econòmic: l’èxit econòmic depèn de la capacitat d’innovació d’empreses i països en productes i serveis.

Aquestes transformacions accelerades, han tingut una greu conseqüència: s’han desplaçat culturalment les formes tradicionals de les religions. Els missatges de les religions s’han tornat opacs per a la gran majoria dels grups socials, especialment per als més implicats en la cultura, en les ciències i tecnologies i per als sectors més joves dels col·lectius.

El que intentaríem en la trobada seria comprendre el més possible aquest fenomen.

Aquest volum recull les ponències de l’Encontre i el resum dels debats entorn a elles. El tema d’estudi ha estat sobre la lectura simbòlica dels textos religiosos. Aquest és el sumari de les ponències:

[1] Les cinc primeres trobades es van realitzar a Can Bordoi sota el patrocini de la Fundació Jaume Bofill, d’aquí el títol del llibre. Però a partir de l’any 2009, la 6a. edició, ja sense el seu patrocini, les trobades van passar a anomenar-se Trobades Internacionals de CETR.

 

Sumari

Para un elenco de las “creencias” cristianas José Mª Vigil

Los mitos y los símbolos en las nuevas circunstancias culturales  Marià Corbí

Símbolos nada más. Aproximación a la hermenéutica espiritual sufí  alil Bárcena

Símbolo y religión: el silencio del fluyente balbucir  Francesc Torradeflot

Entre la memoria y la esperanza   Alberto Moreiras

De la naturaleza simbólica del len-guaje  religioso  a  su  lectura  J. Amando Robles

Narraciones sagradas y símbolos: en busca del mensaje elemental. Una pers-pectiva desde  el  judaismo    Gabriel Mazer

Acerca de la lectura puramente simbólica de los textos de las tradiciones religiosas  Domingo Melero

Resumen  y Conclusiones

Back To Top