Skip to content

Parar atenció

Parar atenció és mirar de forma desinteressada, sense cedir al vertigen de la possessió ni de la presumpció, i és, sens dubte, el millor antídot contra l’autocomplaença. Amb aquest exercici, les tendències egoistes queden desplaçades o ajornades.
(Josep M. Esquirol, dins: El respeto o la mirada atenta. Gedisa)

Back To Top